หมวดวิชาทักษะชีวิต

ชื่อ : นายเทียนชัย? คำลิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ : นายวราวุฒิ? ช่วยรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานประกันฯ หัวหน้างานวิจัยฯ
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 2 เมษายน 2563
ชื่อ : นางสาวสุภารัตน์? เทพโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ : นางสาววิราวรรณ? แพงสุข
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ : นายรัฐพงษ์? เพียรวิชา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕