สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สัญญา ปัจสุริยะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายนิคม? จันทร์ใด
ตำแหน่ง : ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายสรรเสริญ วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ : นางสาวแพรวพรรณ? วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕