สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ : นายประสบสุข? อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายพรหมินทร์? พรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ : นายปุณณวัฒน์? ถากันหา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
? ชื่อ : นายชัยพล? เหล่าการ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕