สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ชื่อ : นายนรา หอมหวล
ตำแหน่ง
: พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :นายกฤษฏา ติยะบุตร
ตำแหน่ง
: ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ : นางสาวอภิตญา  ดีโคตร
ตำแหน่ง
: ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายภุชงค์ ชนะหาญ
ตำแหน่ง : 
ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์  พิบูลย์ศักดิ์กุล
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :