สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ : นางอรพรรณ เชื้อวงศ์พรหม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายวีรพันธ์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นางสาวอนิษา พ่อแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :