ประวัติสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา?
วิทยาลัยการอาชีพเซกา?ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ?เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540?สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา?กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น?โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกา?เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน
ปีการศึกษา 2541 ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา ปัจจุบัน มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น อย่างละ 1 หลังในปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์154.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเซกา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Seka Industrial And Community Education Collegeวิทยาลัยการอาชีพเซกา? เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ? 38150
โทรศัพท์ : 042-490-644? ? ?โทรสาร : 042-490-647 Web Site: www.sekaicec.ac.th E-mail: sekaicec@hotmail.com

เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา มีขนาดพื้นที่ 100 ไร่

ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

ทิศใต้ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

ทิศตะวันตก จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

มีอาคารรวมทั้งสิ้น 15 หลัง มีห้องทั้งสิ้น ห้อง ได้แก่

ที่ ประเภทรายการ จำนวน จำนวนห้อง หมายเหตุ
1. อาคารสำนักงาน 1 หลัง 7 ห้อง งปม.?2541
2. อาคารโรงฝึกงาน?1?ชั้น (12*32?ม.) 1 หลัง 5 ห้อง งปม.?2541
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ?3?ชั้น (16*30?ม.) 1 หลัง 15 ห้อง งปม.?2541
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ?3?ชั้น (16*30?ม.) 1 หลัง งปม.?2541
5. อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้อง งปม.?2541
6. บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง 3 ห้อง งปม.?2541
7. บ้านพักครูเรือนแถว?1?ชั้น?2?หน่วย 1 หลัง 4?ห้อง งปม.?2541
8. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง 4 ห้อง งปม.?2541
9. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ 1 หลัง 4 ห้อง งปม.?2556
10. ห้องน้ำ 1 หลัง 8 ห้อง งปม.?2541
11. อาคาร?ICT 1 หลัง 1?ห้อง งบพัฒนา
12. บ้านพักครูชั่วคราว 1 หลัง 5?ห้อง งบพัฒนา
13. อาคารพัสดุ 1 หลัง 2?ห้อง งบพัฒนา
14. สำนักงานองค์การ 1 หลัง 2?ห้อง งบพัฒนา
15. คูหาลูกเสือ 1 หลัง 3?ห้อง งบพัฒนา
16. อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง งบลงทุน 2561
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา
พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย
?พระพุทธรูปปางสมาธิ?
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา
?ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา?
ตราประจำวิทยาลัย
สีประจำวิทยาลัย? ฟ้า? ขาว