งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายฤชุวี? วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวฐิติมา? กุมารสิทธิ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยือเพื่อการศึกษา
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภารัตน์? เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้างานแนะแนวอาชีพ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิษณุ? ดีเลิศ
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ?
เจ้าหน้างานแนะแนวอาชีพ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?

วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?