งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นาย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครู
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสุรนารถ? แสนบุญรัตน์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕