งานประกันคุณภาพ

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางนิศาชล? บำรุงภักดี
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวอนิษา? พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? เจ้าหน้าที่หน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ?วท.บ.เทศโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายนรังสรรค์? บุญโสภาส
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? หัวหน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ค.บ.สังคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายคมเพชร? มาตราช
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕