o3 อำนาจหน้าที่

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
“อำนาจหน้าที่”
 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
“อำนาจหน้าที่”
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
“อำนาจหน้าที่”
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
“อำนาจหน้าที่”
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
“อำนาจหน้าที่”