พันธกิจ

เพื่อให้การบริหารการจัดการเชิงคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพเซกา บรรลุจุดมุ่งหมาย ตามเป้าหมาย ไว้ดังนี้

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาและให้บริการแก่สังคม ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ด้วยความเสมอภาค

2.วิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ชุมชน

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแห่งความรู้ ศึกษาค้นคว้าวิชาชีพตลอดชีวิตแก่เยาวชน และประชาชน

4.ส่งเสริมพัฒนาลุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตราฐานการศึกษาของชาติภายใต้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/