ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกา เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน

ปีการศึกษา 2541 ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา ปัจจุบัน มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น อย่างละ 1 หลัง

ในปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี

ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

15

4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพเซกา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Seka Industrial And Community Education College

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนเซกา อากาศอำนวย ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวังบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150

โทรศัพท์ : 0 - 4248-9919

โทรสาร: 0 - 4248-9929

Web Site: Sekaicec.ac.th E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา มีขนาดพื้นที่ 100 ไร่

ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

ทิศใต้ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

ทิศตะวันตก จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

มีอาคารรวมทั้งสิ้น 13 หลัง มีห้องทั้งสิ้น ห้อง ได้แก่

ที่

ประเภทรายการ

จำนวน

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

1.

อาคารสำนักงาน

1 หลัง

7 ห้อง

งปม. 2541

2.

อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น (12*32 ม.)

1 หลัง

5 ห้อง

งปม. 2541

3.

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (16*30 ม.)

1 หลัง

15 ห้อง

งปม. 2541

4.

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (16*30 ม.)

1 หลัง

งปม. 2541

5.

อาคารเรียนชั่วคราว

1 หลัง

6 ห้อง

งปม. 2541

6.

บ้านพักผู้อำนวยการ

1 หลัง

3 ห้อง

งปม. 2541

7.

บ้านพักครูเรือนแถว 1 ชั้น 2 หน่วย

1 หลัง

4 ห้อง

งปม. 2541

8.

อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์

1 หลัง

4 ห้อง

งปม. 2541

9.

อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่

1 หลัง

4 ห้อง

งปม. 2556

10.

ห้องน้ำ

1 หลัง

8 ห้อง

งปม. 2541

11.

อาคาร ICT

1 หลัง

1 ห้อง

งบพัฒนา

12.

บ้านพักครูชั่วคราว

1 หลัง

5 ห้อง

งบพัฒนา

13.

อาคารพัสดุ

1 หลัง

2 ห้อง

งบพัฒนา

14.

สำนักงานองค์การ

1 หลัง

2 ห้อง

งบพัฒนา

15

คูหาลูกเสือ

1 หลัง

3 ห้อง

งบพัฒนา

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย

พระพุทธรูปปางสมาธิ

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา

ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา

ตราประจำวิทยาลัย


สีประจำวิทยาลัย ฟ้า ขาว

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/