ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม การลงแขก    
จัดกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ และจัดกิจกรรมออกพัฒนาชุมชน โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 59    
โครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559        
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช พิธีถวายอาลัย เพื่อน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยต้นสังกัด    

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ อบรมนักศึกษาออกฝึกงาน        
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/59 กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/59 กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ โครงการ อบรมผู้นำองค์การ ปีการศึกษา 2559  
ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ โครงการ BIG CLEANING DAY
รงณรงค์#7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงการออกเสียงประชามติ
โครงการค่ายความรู้ มุ่งสู่ศตวรรษที่21 โครงการเทิดพระเกียรติวันแม สอบวัดแววภาษาอังกฤษ TOETC  
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559      
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 กีฬา อศจ. บึงกาฬ 2559  
โครงการฟังธรรมวันวิสาขบูชา 59 กิจกรรมกีฬาสี ศึกษา-สา สุข "สี่เส้า" ปีการศึกษา 59 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล "ครบ 70 ปี"    

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปลูกป่ารับทุน กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2559      
รับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 ภาพขณะรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 Fix it center วันที่21-29มีค59  
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช' โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2558 กีฬาสีประจำปี 2558 ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558  
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่59 Merry Christmas 2016 โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่59 โครงการสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 59  
ลูกเสือรณรงค์วันต่อต้านทุจริต ปปช โครงการฝึกอบรม BTC โครงการปลูกและบวชต้นไม้ เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ ประเมินกองลูกเสือ
ลูกเลือวิสามัญเกี่ยวข้าว ลูกเลือรณรงค์ต่อต้านทุจริต ลส.ให้บริการสอน ลส.สามัญ โครงการถวายราชดุดีและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ โครงการลูกเสือวิสามัญ ทำความดี
ประเมินองค์การ(นิเทศ) ลูกเสือช่อสะอาด ประชุมองการวิชาชีพ ลอยกระทง 2558 ค่ายวชิราวุธ ระดับชาติ 58
เลือกตั้งกรรมชมรม ช่างกล งานเลื้องขอบคุณผู้ก่อตั้ง วันปิยมหาราช 2558 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 58 Fix it Center วันที่ 7-8 พย 58

 


 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการเปิดประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน(ต้นสังกัด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ แผนกบัญชี

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 4- 6 กันยายน 2558

โครงการเตรียมเข้าสู่อาเซียน

แนะแนวเรียนร่วมมัธยม&อาชีวะ

โครงการEnglish Camp 2015

การจัดการเรียนการสอน(ร่วม)

โครงการวันวิทยาศาสตร์ 58

โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

 โครงการปลูกหญ้าแฝก

 โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่

 โครงการ Day Camp

พิธีเปิดโครงการจัดศูนย์อบรมอาชีพในสถานศึกษา "ช่างเป่าแก้ว"

เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจพิชิตฝัน 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 1/58

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1/58

โครงการเยวาชนตำบลซางสดใสห่างไกลยาเสพติด

โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

โครงการอบรมผู้นำองค์การ 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสนวม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการขับขี่ปลอดภัย 26 มิย. 58

การกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ อศจ.ครั้งที่ 5 ปี 58

คณะกรรมการคลังจังหวัดตรวจเยี่ยม

โครงการกิจกรรมไหว้ครู 1/58

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอบรมเทคโนโลยียายยนต์สมัยใหม่ และการฝึกยกระดับฝีมือ แผนกช่างยน 58

ทดสอบฝีมือแรงงาน จ.บึงกาฬ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม1/58

พิธีบวงสรวงพระวิษณุ 1/58

โครงการตรวจสารเสพติด 1/58

โครงการน้อมลำรำลึกฯวันคล้ายสรรคต

 ปลัดอำเภอและทหารพบนักเรียนนักศึกษา

มอบอุปการเรียน รร.ตชด 1/58

ปฐนิเทศ นร-นศ ใหม่ 1/58

โครงการปลูกป่าในวัด 1/58

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/