ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"  คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม การลงแขก    
จัดกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ และจัดกิจกรรมออกพัฒนาชุมชน  โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 59    
โครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559        
 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช  พิธีถวายอาลัย เพื่อน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยต้นสังกัด     

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ อบรมนักศึกษาออกฝึกงาน        
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/59  กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/59  กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ  โครงการ อบรมผู้นำองค์การ ปีการศึกษา 2559  
ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ โครงการ BIG CLEANING DAY 
รงณรงค์#7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงการออกเสียงประชามติ
โครงการค่ายความรู้ มุ่งสู่ศตวรรษที่21 โครงการเทิดพระเกียรติวันแม สอบวัดแววภาษาอังกฤษ TOETC  
พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559      
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  กีฬา อศจ. บึงกาฬ 2559   
โครงการฟังธรรมวันวิสาขบูชา 59  กิจกรรมกีฬาสี ศึกษา-สา สุข "สี่เส้า" ปีการศึกษา 59 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล "ครบ 70 ปี"     

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปลูกป่ารับทุน  กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2559      
 รับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558  ภาพขณะรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 Fix it center วันที่21-29มีค59   
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช'  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2558  กีฬาสี ประจำปี 2558   ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558  
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่59 Merry Christmas 2016  โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่59 โครงการสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 59   
ลูกเสือรณรงค์วันต่อต้านทุจริต ปปช  โครงการฝึกอบรม BTC  โครงการปลูกและบวชต้นไม้ เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ  ประเมินกองลูกเสือ
ลูกเลือวิสามัญเกี่ยวข้าว ลูกเลือรณรงค์ต่อต้านทุจริต ลส.ให้บริการสอน ลส.สามัญ   โครงการถวายราชดุดีและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ โครงการลูกเสือวิสามัญ ทำความดี
ประเมินองค์การ(นิเทศ) ลูกเสือช่อสะอาด ประชุมองการวิชาชีพ ลอยกระทง 2558 ค่ายวชิราวุธ ระดับชาติ 58
เลือกตั้งกรรมชมรม ช่างกล งานเลื้องขอบคุณผู้ก่อตั้ง วันปิยมหาราช 2558 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 58 Fix it Center วันที่ 7-8 พย 58

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งฯ        
โครงการเปิดประชุมองค์การ การประเมินระบบเทียบโอนฯ การประเมินคุณภาพภายใน(ต้นสังกัด) อบรมการเป็นผู้ประกอบการ บัญชี อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ
โครงการเตรียมเข้าสู่อาเซียน แนะแนวเรียนร่วมมัธยม&อาชีวะ โครงการEnglish Camp 2015 การจัดการเรียนการสอน(ร่วม) โครงการวันวิทยาศตร์ 58
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดฯ โครงการปลูกหญ้าแฝก ร่วมถวายพระพรวันแม่ โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่ โครงการ Day Camp
พิธีเปิดโครงการ "ช่างเป่าแก้ว" เปิดโครงการ เขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 1/58 โครงการนวดแผนไทย 1/58 โครงการเยวาชนห่างไกลยาเสพติด
วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ถนนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย โครงการอบรมผู้นำองค์การ58
พิธีทบทวนคำปฏิญาณคณะลูกเสือ

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการขับขี่ปลอดภัย 58
กีฬา อศจ.ครั้งที่ 5 ปี58 กรรมคลังจังหวัดตรวจเยี่ยม โครงการไหว้ครู 1/58 ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ
อบรมมาตราฐานช่างยน58 ทดสอบฝีมือแรงงาน จ.บึงกาฬ อบรมคุณธรรมจริยธรรม1/58 พิธีบวงสรวงพระวิษณุ1/58 โครงการตรวจสารเสพติด1/58
น้อมลำรำลึกฯวันคล้ายสรรคต ปลัดอำเภอและทหารพบ นร-นศ มอบอุปการเรียน รร.ตชด 1/58 ปฐนิเทศ นร-นศ ใหม่ 1/58 โครงการปลูกป่าในวัด 1/58

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com  เว็บไซต์ http://www.sekaicec.ac.th/