โครงการอบรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Google Class Room ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมการประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

โครงการ Fix it Center วันที่ 26-30 เมษายน 2561

 

ประจำภาคที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเซกาณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพเซกา
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 มันปลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2561 กลุ่มครูในอำเภอเซกา ร่วมจัดกิจกรรมวันครู ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา เป็นเจ้าภาพในเรื่องสถานที่
Open House ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญาและโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เพื่อแนะแนวทางให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อในสายอาชีพ
โครงการอาชีวอาสาขับขี่ปลอดภัย
วันปิยะมหาราช
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ1ปี
เวทีชวนคุย ชวนคิด พิชิตเอดส์
DAY CAMP และประดับแถบ 2 สี ประจำปี 2560
ทำบุญตักรบาตร มุฑิตาบูรพาจารย์ ผู้อำนวยการ อาคม วงศ์ปรีดี
เปิดมันปลาคาร์แคร์ ล้างอัดฉีด
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลซาง
โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพเซการ่วมกับตำรวจอำเภอเซกา
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 กีฬากอล์ฟมุทิตาจิต
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 วิทยาลัยการอาชีพเซกา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ในเรื่องขอส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ ฝึกงาน ในสถานประกอบการ
 วันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10
วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวัน ที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมาซึ่งนายอาคม วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้นำครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีการไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์
คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา ชาวบ้านอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จด้วย ฮอ พระที่นั่ง ลง ณ สนามบินชั่วคราว #วิทยาลัยการอาชีพเซกา เพื่อเสด็จทรงงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
เตรียมความพร้อมรับเสด็จ ร่วมกับหัวหน้าหัวงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ร่วมการประชุมแถลงคำสั่ง ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กิจกรรม รดน้ำขอพรพระ เทศการสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศการสงกราณ์ ประจำปี 2560
คณะผู้บริหารและครูเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำในวิทยาลัยการอาชีพเซกา
คณะผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรพระครูขันติธรรมพิมล จร.ชท เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกบริการ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2559 รายวิชาขับรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ระหว่างวันที่ 1มีนาคม -3 เมษายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)  รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ บึงกาฬนำโดยนายอาคม วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา
การประเมินกองลูกเสือวิสามัญและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถานศึกษาขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
การประเมินกองลูกเสือวิสามัญและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับกลุ่มจังหวัด) สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
การประเมินกองลูกเสือวิสามัญ และคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ) สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีกลางศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
 วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 61 "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

 


 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเซกา จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม การลงแขก

จัดกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ และจัดกิจกรรมออกพัฒนาชุมชน

โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 59

โครงการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

พิธีถวายอาลัย เพื่อน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 การประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยต้นสังกัด


ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ อบรมนักศึกษาออกฝึกงาน

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/59

กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/59

กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ

โครงการ อบรมผู้นำองค์การ ปีการศึกษา 2559

ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ โครงการ BIG CLEANING DAY

รงณรงค์#7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงการออกเสียงประชามติ

โครงการค่ายความรู้ มุ่งสู่ศตวรรษที่21

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

สอบวัดแววภาษาอังกฤษ TOETC

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ

กิจกรรมโครงการวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

กีฬา อาชีวะศึกษาจังหวัดบึงกาฬ (อศจ.) บึงกาฬ 2559

โครงการฟังธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีกาศึกษา 2559

กิจกรรมกีฬาสี ศึกษา-สา สุข "สี่เส้า" ปีการศึกษา 2559 อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล "ครบ 70 ปี"


ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปลูกป่ารับทุน

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558

ภาพขณะรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558

Fix it center วันที่21-29มีค59

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช'

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2558

กีฬาสีประจำปี 2558

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่59

Merry Christmas 2016

โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่59

โครงการสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 59

ลูกเสือรณรงค์วันต่อต้านทุจริต ปปช

โครงการฝึกอบรม BTC

โครงการปลูกและบวชต้นไม้

เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติ

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญลงแขกเกี่ยวข้าว

ลูกเลือรณรงค์ต่อต้านทุจริต

ลส.ให้บริการสอน ลส.สามัญ

โครงการถวายราชดุดีและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

โครงการลูกเสือวิสามัญ ทำความดี

ประเมินองค์การ(นิเทศ)

ลูกเสือช่อสะอาด

ประชุมองการวิชาชีพ

ลอยกระทง 2558

ค่ายวชิราวุธ ระดับชาติ 58

เลือกตั้งกรรมชมรม ช่างกล

วันปิยมหาราช 2558

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 58

 Fix it Center วันที่ 7-8 พย 58


 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการเปิดประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน(ต้นสังกัด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ แผนกบัญชี

โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 4- 6 กันยายน 2558

โครงการเตรียมเข้าสู่อาเซียน

แนะแนวเรียนร่วมมัธยม&อาชีวะ

โครงการEnglish Camp 2015

การจัดการเรียนการสอน(ร่วม)

โครงการวันวิทยาศาสตร์ 58

โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

 โครงการปลูกหญ้าแฝก

 โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่

 โครงการ Day Camp

พิธีเปิดโครงการจัดศูนย์อบรมอาชีพในสถานศึกษา "ช่างเป่าแก้ว"

เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผนธุรกิจพิชิตฝัน 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 1/58

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1/58

โครงการเยวาชนตำบลซางสดใสห่างไกลยาเสพติด

โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

โครงการอบรมผู้นำองค์การ 2558

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสนวม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการขับขี่ปลอดภัย 26 มิย. 58

การกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ อศจ.ครั้งที่ 5 ปี 58

คณะกรรมการคลังจังหวัดตรวจเยี่ยม

โครงการกิจกรรมไหว้ครู 1/58

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอบรมเทคโนโลยียายยนต์สมัยใหม่ และการฝึกยกระดับฝีมือ แผนกช่างยน 58

ทดสอบฝีมือแรงงาน จ.บึงกาฬ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม1/58

พิธีบวงสรวงพระวิษณุ 1/58

โครงการตรวจสารเสพติด 1/58

โครงการน้อมลำรำลึกฯวันคล้ายสรรคต

 ปลัดอำเภอและทหารพบนักเรียนนักศึกษา

มอบอุปการเรียน รร.ตชด 1/58

ปฐนิเทศ นร-นศ ใหม่ 1/58

โครงการปลูกป่าในวัด 1/58

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/