ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
1. ประมาณการรายรับ 34,168,546 บาท
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 1,300,000
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 400,000 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 900,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 32,868,546
งบบุคลากร 9,814,620 บาท
งบดำเนินงาน 4,920,526 บาท
งบลงทุน 11,750,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 186,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 2,639,100 บาท
โครงการ 3,558,300 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย 32,868,546 บาท
งบบุคลากร 9,814,620
- เงินเดือน 3,512,100 บาท
- ค่าจ้างประจำ บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,166,120 บาท
- วิทยฐานะ,ค่าตอบแทน 260,400 บาท
- ค่าจ้างครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ 3,876,000 บาท
งบดำเนินงาน 4,920,526
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2,113,726 บาท
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 915,200 บาท
- ระยะสั้น 1,445,800 บาท
- รายได้ 280,800 บาท
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 165,000 บาท
งบลงทุน 11,750,000
- อาคารอเนกประสงค์ 5,000,000 บาท
- เครื่องกลึง 150 มม. 750,000 บาท
- ปรับปรุงและพัฒา 6,000,000 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย(ต่อ) 6,383,400 บาท
งบเงินอุดหนุน 186,000
- โครงการส่งเสริมการวิจัย 141,000 บาท
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น 2,639,100
- โครงการศูนยบ่มเพาะ 176,000 บาท
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก 200,000 บาท
- โครงการฝึกอาชีพชุมชน(3 อาชีพ) 348,600 บาท
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,620,000 บาท
- โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 75,000 บาท
- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 83,000 บาท
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมในสถานศึกษา 38,500 บาท
- โครงการแก้ไขปัญหาออกกลางคัน 98,000 บาท
งบโครงการ 3,558,300
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 450,000 บาท
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,665,100 บาท
- โครงการเงินรายได้ 170,600 บาท
- สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย
สอศ. กระทรวง พื้นที่ 130,000 บาท
- โครงการส่งเสริมการวิจัย 142,600 บาท
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/