โครงการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2562 เวลา

Read more

25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพเซกา โดยงานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้จ่ายเงินให้กับ นักเรียน ปวช.1 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25 กรกฎาคม 2562 วิทย

Read more