กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองภายใต้มาตรการป้องกัน Covid 19 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

Read more