แบบสอบถาม

โครงการ/กิจกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

➡ แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการใช้งาน 3 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2563
1.ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข้อมูลสารสนเทศ
2.ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคพิื้นฐาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3.ด้านการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

➡ 1.แบบสอบถามความพึงพอใจ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

➡ 2.แบบสอบถามโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการบุคคลภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ 2563

➡ 3.แบบสอบถามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และทักษะการธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

😆 ขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม