ปรัชญาและกลยุทธ์สถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคนิคเซกา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ไว้ดังนี้
“เป็นสถานศึกษา ผลิตพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สู่ศตวรรษที่ 21”                                      

พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด ไว้ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และระบบดิจิทัล สู่ศตวรรษที่ 21

ที่

พันธกิจ

ที่

กลยุทธ์

1

ผลิตและพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

1.1

ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทางตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

1.2

ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

2

 

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2.1

พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถานประกอบการ  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

 

3

พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.1

ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

4

ส่งเสริมประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1

ส่งเสริมสนับสนุนนพัฒนา นวัตกรรม  โครงงาน  โครงการ  สิ่งประดิษฐ์  วิจัย และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและในชุมชน

4.2

พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้ชีวิตและพัฒนาตนเอง

4.3

ระดมทรัพยากรสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

5

พัฒนาระบบบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และระบบดิจิทัล สู่ศตวรรษที่ 21

5.1

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย

5.2

พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.3

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  ICT มาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนาประเทศของศตวรรษที่ 21

5.4

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา