เป้าหมายและกลยุทธ์

เป้าประสงค์

(1) จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดำรงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง ตามความพร้อม และศักยภาพของสถานศึกษา

(2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ภายในจังหวัดนั้น ทั้งในด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน

(3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน? องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

(4) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเอง

(5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น

(6) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(7) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(8) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา

 1. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี? ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขางาน
 2. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน? และสังคม

ความโดดเด่นของสถานศึกษา

 1. จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2557? สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ? รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะสาขาเครื่องยนต์เล็ก ปีการศึกษา 2557
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ

 • โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center )
 • โครงการศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ(Service Provider)
 • โครงการการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
 • โครงการ Pre ?Ved
 • โครงการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยองค์การวิชาชีพ
 • โครงการอาชีวะบริการ(R-Services)
 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 • โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • กิจกรรมรับขวัญน้องสู่อ้อมกอดรั้วมันปลา
 • โครงการเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ
 • โครงการพลังเยาวชน ร่วมมือกัน ต้านยาเสพติด
 • โครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน ?ร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก?
 • โครงการขับขี่ปลอดภัย
 • โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย
 • กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำและส่งเสริมประชาธิปไตย
 • โครงการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา
 • โครงการ Big Cleaning day
 • โครงการ การฟังธรรมะเทศนา เจริญวิบัสนา
 • โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย
 • โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • โครงการนำขยะมารีไซเคิลเป็นของใช้
 • โครงการสุข 8 ประการ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
 • โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 • โครงการพลังเยาวชน ร่วมมือกัน ต้านยาเสพติด
 • โครงการการปลูกผักสวนครัวเพื่อขยายผล
 • โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการรวมพลัง ลงมือทำ ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับหน่วย
 • โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น
 • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามท้องถิ่นไหว้ครู
 • โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
 • โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการซ่อมทา สิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา
 • กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
 • กิจกรรมคนพันธ์ R ร่วมรณรงค์เลือกตั้งรักประชาธิปไตย
 • โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการส่งเสริมทางศาสนาแห่เทียนพรรษา
 • กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
 • โครงการแต่งกายให้ถูกระเบียบ
 • วันแม่แห่งชาติ
 • โครงการกิจกรรม 5 ส
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน
 • โครงการรับมอบใบเกียรติบัตร
 • โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ? ปฏิทินสถานศึกษา
 • โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา
 • โครงการตรวจเยี่ยมหอพักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน มั่วสุม และชู้สาว
 • โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการเตรียม ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
 • โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. ปวส.
 • โครงการOpen house ประกวดนิทัศน์การโครงการ/โครงงาน

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัย

 • โครงการจัดการศึกษาระบบการเทียบโอน
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
 • โครงการ Pre-V-NET
 • โครงการจัดหาและจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขางาน
 • โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจพิชิตฝัน
 • โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมกับชมรมวิชาชีพ
 • โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • โครงการ To Be Number one
 • โครงการอบรมลูกเสือจาจร
 • โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามท้องถิ่น สงกรานต์
 • โครงการรวมตัวเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
 • รับสมัครและรายงานตัววิชาทหาร
 • ทดสอบร่างกายวิชาทหาร/ประกาศผล
 • โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ
 • กิจกรรมฝึกผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการ
 • กิจกรรมการเขียนปฏิบัติกิจกรรมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ
 • โครงการประกวด ชมรมดีเด่น กิจกรรมดีเด่น
 • โครงการพัฒนาคนดีคนเก่ง
 • โครงการเชิญวิทยากรภายนอกพัฒนาบุคลิกภาพ
 • โครงการการจัดหาครุภัฑณ์และสิ่งก่อสร้าง
 • โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (A Word A Day)
 • โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
 • โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ส่งเสริมการเรียนรู้
 • โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์-นิตยสาร วารสาร
 • โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
 • โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา

 • โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว
 • โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ???และผู้สำเร็จการศึกษา
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ
 • โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ
 • โครงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
 • โครงการรอบรั้ววิทยาลัย เครือข่ายชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
 • โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรกับสถานประกอบการ
 • โครงการนิเทศ/ติดตาม นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 • โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสาขางาน
 • โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขางาน
 • โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
 • โครงการจัดหาแหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัย
 • โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการ
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและภาวะผู้นำ
 • โครงการพัฒนาสาขางานตามอัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สถานศึกษา
 • โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • โครงการการควบคุมภายในของฝ่าย สาขางานและสถานศึกษา
 • โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในสถานศึกษา
 • โครงการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุง? แผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
 • โครงการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
 • ผู้บริหารพบนักศึกษา
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
 • โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • โครงการนิเทศงานบุคลากรภายใน
 • โครงการจัดหาบุคลากรประจำปี
 • โครงการ 5 ส ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • โครงการ 5 ส. ฝ่ายวิชาการ
 • โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • โครงการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ งานฝ่ายแผน
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสรรมถนะด้านเทคโนโลยี

 • โครงการจัดทำคู่มือการเรียน 3 รูปแบบ
 • โครงการค่ายวิชาการ
 • โครงการจัดหาและประเมินความพึงพอใจในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ของสาขางานประจำปีการศึกษา
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน
 • โครงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชา
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
 • โครงการส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ ของครูและผู้เรียน

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา

 • โครงการการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเชิงลุก
 • โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
 • โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลผู้เรียน
 • โครงการพัฒนางานระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์
 • โครงการพัฒนาบุคลากรงานพัสดุ
 • โครงการประชาสัมพันธ์ปรับปรุง – วารสาร
 • โครงการพัฒนาระบบการเงิน – บัญชี
 • โครงการจัดทำแผนภูมิ บุคลากร
 • โครงการอาดิโอ
 • โครงการประกวดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน/สื่อ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

?

โครงการยุทธศาสตร์ที่? 7? ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง

 • โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพ
 • โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
 • โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
 • โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
 • โครงการนิเทศ ติดตามครูที่ปรึกษา
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
 • โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
 • โครงการประเมินสมรรถนะครูสาขางานตามนโยบาย สอศ.
 • โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบและสถานประกอบการ
 • โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการ/วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • วันครูแห่งชาติ
 • โครงการพัฒนาบุคคลากร
 • โครงการยกย่องเชิญชูเกียรติ
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะครู
 • โครงการครูเวรปกครองประจำวันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • โครงการอบรมให้ความรู้ , วิทยากร
 • โครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอน
 • โครงการเชิดชูเกียรติ สัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ
 • โครงการนิเทศการเรียนการสอน
 • โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (สอบกลางภาค ปลายภาค)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธฺภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา