หมวดวิชาทักษะชีวิต

ชื่อ : นายเทียนชัย  คำลิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วท.บ.คณิตศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นายวราวุฒิ  ช่วยรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานประกันฯ หัวหน้างานวิจัยฯ
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 2 เมษายน 2563
ชื่อ : นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นางสาววิราวรรณ  แพงสุข
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นายรัฐพงษ์  เพียรวิชา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :