หมวดวิชาทักษะชีวิต

ชื่อ :                         นายเทียนชัย  คำลิ้ม
ตำแหน่ง
:                 ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           วท.บ.คณิตศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางนิศาชล  บำรุงภักดี
ตำแหน่ง
:                 ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาว
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายนรังสรรค์  บุญโสภาส
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.สังคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวฐิติมา  กุมารสิทธิ์
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :