หมวดวิชาทักษะชีวิต

ชื่อ :                    นายเทียนชัย  คำลิ้ม
ตำแหน่ง
:            ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                    ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :      วท.บ.คณิตศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                  นางสาวอนุธิดา  พรหมดี
ตำแหน่ง
:           ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                  ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                   นางสาวศุทธินี  อ่องแจ่ม
ตำแหน่ง
:           ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                   ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :               นายนรังสรรค์  บุญโสภาส
ตำแหน่ง
:          ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                  ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :   ค.บ.สังคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                MR.Ugyen  Tshering
ตำแหน่ง
:        ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :