สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ :                         ว่าที่ ร.ต.สัญญา  ปัจสุริยะ
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายนิคม  จันทร์ใด
ตำแหน่ง
:                  ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสรรเสริญ  วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :
ตำแหน่ง:
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :