สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ : นายประสบสุข  อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายพรหมินทร์  พรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นายปุณณวัฒน์  ถากันหา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
  ชื่อ : นายชัยพล  เหล่าการ
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :