สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ :                         นายประสบสุข  อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง
:                  ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายพรหมินทร์  พรศรี
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายปุณณวัฒน์  ถากันหา
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :