สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ :                         นายวัตรธนา  อังคุนันท์
ตำแหน่ง
:                  ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสายัณห์  พ่วงนาง
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายฤชุวี  วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายเทพเมธา  ฮาดดา
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :     
ชื่อ :                         นายวิทยา  เทษาวงค์
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายกิตติศักดิ์  พิบูลย์ศักดิ์กุล
ตำแหน่ง:               
  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                 
       ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :