สาขาวิชาช่างยนต์

ชื่อ : นายวัตรธนา  อังคุนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายสายัณห์ พ่วงนาง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ :นายฤชุวี วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายเทพเมธา  ฮาดดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ : นายวิทยา เทษาวงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นายเทพพร  หงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :