สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ชื่อ :                         นายนรา  หอมหวล
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายณัฐวุฒิ  หาญธงชัย
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายกฤษฏา  ติยะบุตร
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายทรงสิทธิ์  ทีทัดด้วง
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :