สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ชื่อ : นายอุทัย มาสา (หัวหน้าสาขาวิชา)
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 095-5215022
ชื่อ : นายนรา หอมหวล
ตำแหน่ง
: พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาโท
เบอร์ติดต่อ : 080-7497888
ชื่อ : นายกฤษฏา ติยะบุตร
ตำแหน่ง
: ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 091-3723569
ชื่อ : นางสาวอภิตญา  ดีโคตร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 093-0593964
ชื่อ : นายภุชงค์ ชนะหาญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 080-6803881
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์  พิบูลย์ศักดิ์กุล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 098-2414401