สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ :                         นางอรพรรณ  เชื้อวงศ์พรหม
ตำแหน่ง
:                  ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ :                         นายวีรพันธ์  จันทร์ทอง
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :
ชื่อ :                         นางสาวอนิษา  พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :