สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ : นางอรพรรณ เชื้อวงศ์พรหม (หัวหน้าสาขาวิชา)
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 089-5345585

ชื่อ : นายวีรพันธ์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 088-5713856
ชื่อ : นางสาวอนิษา พ่อแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 062-5357717
ชื่อ : นางสาวปรียานุช อินทรบ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 091-8650519