สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ  : นางสาวสุภากร วังวิสัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ? : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา  : การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน  : 
ชื่อ : นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นางสาวพาวินี แก้วก่อง
ตำแหน่ง :  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 
ชื่อ : นายสุรศักดิ์ แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :