สาขาวิชาการบัญชี

  ชื่อ : นางสาวมุขรินทร์ พึ่งตน (หัวหน้าสาขาวิชา)
ตำแหน่ง : ข้าราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 087-2276212
  ชื่อ : นางสาวพาวินี แก้วก่อง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาโท
เบอร์ติดต่อ : 081-3690864
  ชื่อ : นางสาวสุภากร วังวิสัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 084-7938637
  ชื่อ : นายสุรศักดิ์ แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ : 098-7472721
  ชื่อ : นางสรินยา ธนะคะดี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ปริญญาตรี
เบอร์ติดต่อ :