สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อ :                         นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวจิตตานันท์  นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง
:                  ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวพาวินี  แก้วก่อง
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :     
ชื่อ :                         นายสุรศักดิ์  แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :