ฝ่ายวิชาการ

งานย่อยในฝ่ายวิชาการ-ปฏิทินงาน
-ประกาศ
-ประชาสัมพันธ์
-ติดต่อ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร.ต.สุระศักดิ์ ชัยตาแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมมอบหมายคณะกรรมการตรวจแผนการสอนของแต่ละแผนก และได้ชี้แจงแนะนำ เพื่อให้ได้แผนการสอนที่มีคุณภาพ

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร.ต.สุระศักดิ์ ชัยตาแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง และเพื่มเป็นผลงานทางวิชาการของฝ่ายวิชาการด้วย