ประวัติสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา 
วิทยาลัยการอาชีพเซกา ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้โรงฝึกงานของโรงเรียนเซกา เป็นอาคารเรียนและสำนักงาน
ปีการศึกษา 2541 ได้ย้ายออกมาจากโรงเรียนมัธยมเซกา มาจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยการอาชีพเซกา ปัจจุบัน มีอาคารเรียนชั่วคราวอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น อย่างละ 1 หลังในปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาใหม่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์154.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเซกา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Seka Industrial And Community Education Collegeวิทยาลัยการอาชีพเซกา  เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ  38150
โทรศัพท์ : 042-490-644     โทรสาร : 042-490-647 Web Site: www.sekaicec.ac.th E-mail: sekaicec@hotmail.com

เนื้อที่ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา มีขนาดพื้นที่ 100 ไร่

ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

ทิศใต้ จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

ทิศตะวันตก จดที่ถนนเซกา-อากาศอำนวย

ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ เอกชน

มีอาคารรวมทั้งสิ้น 15 หลัง มีห้องทั้งสิ้น ห้อง ได้แก่

ที่ ประเภทรายการ จำนวน จำนวนห้อง หมายเหตุ
1. อาคารสำนักงาน 1 หลัง 7 ห้อง งปม. 2541
2. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น (12*32 ม.) 1 หลัง 5 ห้อง งปม. 2541
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (16*30 ม.) 1 หลัง 15 ห้อง งปม. 2541
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น (16*30 ม.) 1 หลัง งปม. 2541
5. อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้อง งปม. 2541
6. บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง 3 ห้อง งปม. 2541
7. บ้านพักครูเรือนแถว 1 ชั้น 2 หน่วย 1 หลัง 4 ห้อง งปม. 2541
8. อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง 4 ห้อง งปม. 2541
9. อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ 1 หลัง 4 ห้อง งปม. 2556
10. ห้องน้ำ 1 หลัง 8 ห้อง งปม. 2541
11. อาคาร ICT 1 หลัง 1 ห้อง งบพัฒนา
12. บ้านพักครูชั่วคราว 1 หลัง 5 ห้อง งบพัฒนา
13. อาคารพัสดุ 1 หลัง 2 ห้อง งบพัฒนา
14. สำนักงานองค์การ 1 หลัง 2 ห้อง งบพัฒนา
15. คูหาลูกเสือ 1 หลัง 3 ห้อง งบพัฒนา
16. อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง งบลงทุน 2561
สัญลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพเซกา
พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย
“พระพุทธรูปปางสมาธิ”
ต้นไม้ประจำสถานศึกษา
“ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา”
ตราประจำวิทยาลัย
สีประจำวิทยาลัย  ฟ้า– ขาว