งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายนิคม? จันทร์ใด
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ครู คศ.2
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิทยา? เทษาวงค์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสรรเสริญ? วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวอนิษา? พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายพรหมินทร์? พรศรี
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภากร? วังวิสัย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายณัฐวุฒิ? หาญธงชัย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภารัตน์? เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิษณุ? ดีเลิศ
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ??
เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?

วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??