งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ :                         นายนิคม  จันทร์ใด
ตำแหน่ง
:                  ครู คศ.2
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิทยา  เทษาวงค์
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสรรเสริญ  วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวอนิษา  พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายพรหมินทร์  พรศรี
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายณัฐวุฒิ  หาญธงชัย
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                          ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิษณุ  ดีเลิศ
ตำแหน่ง:                  
เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
หน้าที่พิเศษ :           

วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :