งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ :                         นายนิคม  จันทร์ใด
ตำแหน่ง
:                  ครู คศ.2
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิทยา  เทษาวงค์
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสรรเสริญ  วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวอนิษา  พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายพรหมินทร์  พรศรี
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายณัฐวุฒิ  หาญธงชัย
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           วศ.
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                         ปวส.
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :