งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ชื่อ :                         นายฤชุวี  วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวฐิติมา  กุมารสิทธิ์
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยือเพื่อการศึกษา
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้างานแนะแนวอาชีพ
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิษณุ  ดีเลิศ
ตำแหน่ง:                 
เจ้าหน้างานแนะแนวอาชีพ
หน้าที่พิเศษ :           

วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :