งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ชื่อ :                         นายฤชุวี  วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวฐิติมา  กุมารสิทธิ์
ตำแหน่ง
:                  ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยือเพื่อการศึกษา
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้างานแนะแนวอาชีพ
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                         ปวส.
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :