งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ :                         นายสายัณห์  พ่วงนาง
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                     นางสาวมะลิจันทร์  อุปทุม
ตำแหน่ง
:               เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน