งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสายัณห์? พ่วงนาง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวมะลิจันทร์? อุปทุม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕