งานอาคารสถานที่

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายนรา? หอมหวล
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานอาคารสถานที่
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ :
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายณัฐวุฒิ? หาญธงชัย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสรรเสริญ? วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายปุณณวัฒน์? ถากันหา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ??เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายฤชุวี? วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ??เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสุรศักดิ์? แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ??เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ?:
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายประสงค์? ลีพรม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?นักการภารโรง
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ม.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวัน? แก้วดวงดี
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?นักการภารโรง
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ??ป.4
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายทองสุข? พรมวงศ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? นักการภารโรง
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ? ป.4
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายปิยะพัน? เพ็งวงษ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ยามรักษาการณ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายทองมาก? มิตพะมา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ยามรักษาการณ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ม.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางบังอร? ทาบง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? แม่บ้าน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ป.4
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายหนาชัย? มิตพะมา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ยามรักษาการณ์
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??