งานอาคารสถานที่

ชื่อ :                         นายนรา  หอมหวล
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานอาคารสถานที่
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายณัฐวุฒิ  หาญธงชัย
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสรรเสริญ  วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายปุณณวัฒน์  ถากันหา
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายฤชุวี  วงษ์ภูธรณ์
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสุรศักดิ์  แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายประสงค์  ลีพรม
ตำแหน่ง
:                 นักการภารโรง
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                         มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา :          ม.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวัน  แก้วดวงดี
ตำแหน่ง
:                 นักการภารโรง
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                        ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา :          ป.4
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายทองสุข  พรมวงศ์
ตำแหน่ง
:                  นักการภารโรง
หน้าที่พิเศษ :              –
วุฒิ :                          ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา :            ป.4
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายปิยะพัน  เพ็งวงษ์
ตำแหน่ง
:                 ยามรักษาการณ์
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                         ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา :           ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายทองมาก  มิตพะมา
ตำแหน่ง
:                 ยามรักษาการณ์
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                         มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา :           ม.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางบังอร  ทาบง
ตำแหน่ง
:                  แม่บ้าน
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                         ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา :           ป.4
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายหนาชัย  มิตพะมา
ตำแหน่ง
:                  ยามรักษาการณ์
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                         มัธยมศึกษา
วุฒิการศึกษา :           ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :