งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ชื่อ :                     นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:              พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวปรียานุช  อินทรบ
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555