งานสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ :                        นางสาวพาวินี  แก้วก่อง
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          บธ.บ.การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
 ชื่อ :                        นายพงษ์ศิริ  ดวงเกตุ
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่พิเศษ :             –
วุฒิ :                         ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :