งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภากร? วังวิสัย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานสวัสดิการ นร-นศ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภารัตน์? เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ??ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิษณุ? ดีเลิศ
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ??
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?

วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??