งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ :                     นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:              พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานสวัสดิการ นร-นศ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                         นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิษณุ  ดีเลิศ
ตำแหน่ง:                  
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
หน้าที่พิเศษ :           

วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :