งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ :                     นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:              พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานสวัสดิการ นร-นศ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                        นางสาววรรณการต์  บุญสาน
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                         ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :