งานสถานีวิทยุ

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวเยาวลักษณ์? ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นาย
ตำแหน่ง
:
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ
วุฒิ?:
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕