งานสถานีวิทยุ

ชื่อ :                     นางสาวเยาวลักษณ์  ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง
:              ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่พิเศษ :          ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
วุฒิ :                      ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นาย
ตำแหน่ง
:
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน