งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภากร? วังวิสัย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นาวัตรธนา? องคุนันท์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวปรียานุช? อินทรบ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555