งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ชื่อ :                     นางสาวสุภากร  วังวิสัย
ตำแหน่ง
:              พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นาวัตรธนา  องคุนันท์
ตำแหน่ง
:              ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ :          ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวปรียานุช  อินทรบ
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555