งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายประสบสุข? อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวปรียานุช? อินทรบ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555