งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อ :                     นายประสบสุข  อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง
:              ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวปรียานุช  อินทรบ
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555