งานวิทยบริการและห้องสมุด

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาววันวิสา? ยาลัย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานวิทยบริการฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายพงษ์ศิริ? ดวงเกตุ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕