งานวิทยบริการและห้องสมุด

ชื่อ :                     นางสาววันวิสา  ยาลัย
ตำแหน่ง
:              ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานวิทยบริการฯ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายพงษ์ศิริ  ดวงเกตุ
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :        การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน