งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายนิคม? จันทร์ใด
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ครู คศ.2
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายคมเพชร? มาตราช
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ??เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ?ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕