งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

ชื่อ :                     นายนิคม  จันทร์ใด
ตำแหน่ง
:              ครู คศ.2
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายคมเพชร  มาตราช
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :       ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน