งานวางแผนและงบประมาณ

ชื่อ :                     นาย
ตำแหน่ง
:              ครู
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายสุรนารถ  แสนบุญรัตน์
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน