งานพัสดุ

ชื่อ :                     นางสาวจิตตานันท์  นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง
:               ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานพัสดุ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายวิทยา  เทษาวงค์
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:               เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :        –
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายประสิทธฺ์ชัย  แสงเรืองคำ
ตำแหน่ง
:              พนักงานขับรถ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายดำรง  แสนงาม
ตำแหน่ง
:              พนักงานขับรถ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน