งานพัสดุ

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวจิตตานันท์? นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ??หัวหน้างานพัสดุ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? บธ.บ.การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิทยา? เทษาวงค์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ??เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวอนุสรา? ดาลม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ??-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ?ว.ศ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายวรายุทธ? รูปคม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? บ.ธบ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายประสิทธฺ์ชัย? แสงเรืองคำ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? พนักงานขับรถ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายดำรง? แสนงาม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? พนักงานขับรถ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
?
?
?
?
?