งานพัสดุ

ชื่อ :                     นางสาวจิตตานันท์  นิพิฐชนะรักษ์
ตำแหน่ง
:               ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานพัสดุ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายวิทยา  เทษาวงค์
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                       นางสาวอนุสรา  ดาลม
ตำแหน่ง
:               เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                       ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :         ว.ศ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                      นายวรายุทธ  รูปคม
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บ.ธบ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายประสิทธฺ์ชัย  แสงเรืองคำ
ตำแหน่ง
:              พนักงานขับรถ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา :        ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายดำรง  แสนงาม
ตำแหน่ง
:              พนักงานขับรถ
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา :        ป.6
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน