งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวีรพันธ์? จันทร์ทอง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ??หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวมะลิจันทร์? อุปทุม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?-
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
?