งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ชื่อ :                     นายวีรพันธ์  จันทร์ทอง
ตำแหน่ง
:               พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวมะลิจันทร์  อุปทุม
ตำแหน่ง
:               เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หน้าที่พิเศษ :           –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน