งานประชาสัมพันธ์

ชื่อ :                     นายประสบสุข  อ้วนอ่อนตา
ตำแหน่ง
:              ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางรัตนา  โง่นลุน
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :        การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวโลมรัตน์  วิชัยสูง
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :        การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :             นางสาวชุติกาญจน์  ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        ศศ.บ.สังคมวิทยาและมนุยวิทยา
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวปรียานุช  อินทรบ
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน : 24 ต.ค. 2555
ชื่อ :                     นายคมเพชร  มาตราช
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :        ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ :          –
วุฒิ :
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน