งานประกันคุณภาพ

ชื่อ :                     นางนิศาชล  บำรุงภักดี
ตำแหน่ง
:              ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นางสาวอนิษา  พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
:             ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :        เจ้าหน้าที่หน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิ :                     ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :       วท.บ.เทศโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายนรังสรรค์  บุญโสภาส
ตำแหน่ง
:             ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :        หัวหน้างานประกันคุณภาพ
วุฒิ :                    ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :      ค.บ.สังคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายคมเพชร  มาตราช
ตำแหน่ง
:             เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
หน้าที่พิเศษ :
วุฒิ :                       ปวส.
วุฒิการศึกษา :        ไฟฟ้ากำลัง
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน