งานปกครอง

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสุรศักดิ์? แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ??หัวหน้างานปกครอง
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? บธ.บ. การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสรรเสริญ? วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายเทพเมธา? ฮาดดา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายปุณณวัฒน์? ถากันหา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายฤษฏา? ติยะบุตร
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภารัตน์? เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? –
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ??ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิษณุ? ดีเลิศ
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ??
เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?

วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??