งานปกครอง

ชื่อ :                     นายสุรศักดิ์  แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ. การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                     นายสรรเสริญ  วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องไฟฟ้า
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                     นายเทพเมธา  ฮาดดา
ตำแหน่ง
:               พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายปุณณวัฒน์  ถากันหา
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        ค.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                      นายฤษฏา  ติยะบุตร
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                       นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
:                –
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                         นายวิษณุ  ดีเลิศ
ตำแหน่ง:                  
เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
หน้าที่พิเศษ :           

วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :