งานปกครอง

ชื่อ :                     นายสุรศักดิ์  แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          หัวหน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        บธ.บ. การตลาด
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                     นายสรรเสริญ  วงษ์คำหาญ
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                     นายเทพเมธา  ฮาดดา
ตำแหน่ง
:               พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายปุณณวัฒน์  ถากันหา
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :                     นายฤษฏา  ติยะบุตร
ตำแหน่ง
:               ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:
หน้าที่พิเศษ :          เจ้าหน้าที่หน้างานปกครอง
วุฒิ :                      ปวส.
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน