งานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ :                        นายวัตรธนา  อังคุนันท์
ตำแหน่ง
:                ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :           หัวหน้างานบริหารงานทั่งไป
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางรัตนา  โง่นลุม
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่งไป
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิการศึกษา :          การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :   
ชื่อ :                     นางสาวชุติกาจน์  ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง
:              เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่งไป
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                      ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :        ศศ.บ.สังคมวิทยาและมนุยวิทยา
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :