งานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายวัตรธนา? อังคุนันท์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?หัวหน้างานบริหารงานทั่งไป
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางรัตนา? โง่นลุม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่งไป
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปวส.
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? การบัญชี
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวชุติกาจน์? ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่งไป
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ศศ.บ.สังคมวิทยาและมนุยวิทยา
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ?