งานทะเบียน

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นาย
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ครู
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ? หัวหน้างานทะเทียน
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวทิพวรรณ? ตะดวงดี
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??