งานทะเบียน

ชื่อ :                         นาย
ตำแหน่ง
:                  ครู
หน้าที่พิเศษ :              หัวหน้างานทะเทียน
วุฒิ :                          ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวทิพวรรณ  ตะดวงดี
ตำแหน่ง
:                  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
หน้าที่พิเศษ :              –
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :