งานความร่วมมือ

ชื่อ :                         นายสายัณห์  พ่วงนาง
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             หัวหน้างานความร่วมมือ
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายสุรนารถ  แสนบุญรัตน์
ตำแหน่ง
:                  เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
หน้าที่พิเศษ :              –
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           คบ.คอมพวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :