งานความร่วมมือ

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสายัณห์? พ่วงนาง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?หัวหน้างานความร่วมมือ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายสุรนารถ? แสนบุญรัตน์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?คบ.คอมพวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??