งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ :                        นา
ตำแหน่ง
:                 ครู คศ.
หน้าที่พิเศษ :            หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิษณุ  ดีเลิศ
ตำแหน่ง:                 
เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา
หน้าที่พิเศษ :           

วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :