งานครูที่ปรึกษา

ชื่อ :                        นางนิศาชล  บำรุงภักดี
ตำแหน่ง
:                 ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :            หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          วท.บ. วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                        ปวส.
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :