งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ :                        นายเทียนชัย  คำลิ้ม
ตำแหน่ง
:                ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ :           หัวหน้างานกิจกรรม นร-นศ
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          วท.บ คณิตศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    16 ต.ค. 2558
ชื่อ :                        ว่าที่ ร.ต.สัญญา  ปัจสุริยะ
ตำแหน่ง
:                 พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน
วุฒิ :                        ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายเทพเมธา  ฮาดดา
ตำแหน่ง
:                  พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ :             เจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นายทรงสิทธิ์  ทีทัดด้วง
ตำแหน่ง
:                ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ เนตรนารี
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นางสาวอนิษา  พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท.
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :          เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                        นายปุณณวัฒน์  ถากันหา
ตำแหน่ง
:                 ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ :            เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท.
วุฒิ :                        ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นางสาวสุภารัตน์  เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
:                 เจ้าหน้าที่กิจกรรม นร-นศ
หน้าที่พิเศษ :            –
วุฒิ :                         ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :    
ชื่อ :                         นายวิษณุ  ดีเลิศ
ตำแหน่ง:                 
เจ้าหน้าที่กิจกรรม นร-นศ
หน้าที่พิเศษ :           

วุฒิ :                         
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :           
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน :