งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายเทียนชัย? คำลิ้ม
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ครู คศ.1
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?หัวหน้างานกิจกรรม นร-นศ
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? วท.บ คณิตศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ? 16 ต.ค. 2558
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ว่าที่ ร.ต.สัญญา? ปัจสุริยะ
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายเทพเมธา? ฮาดดา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ? พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายทรงสิทธิ์? ทีทัดด้วง
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ เนตรนารี
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นางสาวอนิษา? พ่อแก้ว
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท.
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? นายปุณณวัฒน์? ถากันหา
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? เจ้าหน้าที่ครูที่ปรึกษา อวท.
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นางสาวสุภารัตน์? เทพโพธิ์
ตำแหน่ง
😕 ? ? ? ? ? ? ? ?เจ้าหน้าที่กิจกรรม นร-นศ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ? –
วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?ค.บ.วิทยาศาสตร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??
ชื่อ 😕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นายวิษณุ? ดีเลิศ
ตำแหน่ง:? ? ? ? ? ? ? ? ?
เจ้าหน้าที่กิจกรรม นร-นศ
หน้าที่พิเศษ 😕 ? ? ? ? ?

วุฒิ?:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา 😕 ? ? ? ? ?
ค.บ.คอมพิวเตอร์
วันที่เริ่มปฎิบัติงาน 😕 ??